วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2552

Developing Skills for English Communication 2

จุดประสงค์รายวิชา

1. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการใช้ภาษา เพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน และการทำงาน
2. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจวัฒนธรรมสังคมของเจ้าของภาษาในบริบทที่พบ
3. เพื่อให้เห็นประโยชน์ของการเรียนภาษาอังกฤษ การแสดงความรู้และให้กลยุทธ์ในการเรียนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา


มาตรฐานรายวิชา

1. สนทนาโต้ตอบเรื่องราวในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตจริง และการทำงานในอาชีพต่าง ๆ ได้ถูกต้อง เหมาะตามวัฒนธรรมสังคม
2. สรุปใจความสำคัญจากการฟัง อ่าน ตามสาขางานในอาชีพต่าง ๆ
3. กรอกแบบฟอร์ม เขียนบรรยาย ถ่ายโอนข้อมูลจากภาพประกอบ เช่น แผนภูมิ ตาราง ฯลฯ บันทึกสั้น ๆ เกี่ยวกับการทำงาน
4. ใช้กลยุทธ์ในการเรียนเพื่อปรับปรุงใช้ในการแก้ปัญหา วิเคราะห์ และตัดสินใจ ตามสาขาในอาชีพต่าง ๆ
5. บูรณาการเรียนในชั้นเรียนกับการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งในและนอกชั้นเรียน บันทึกการเรียนรู้ และการพัฒนาตนเอง


คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาต่อเนื่องจากรหัส 3000-1201 เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อใช้ในสถานการณ์จริง ตามสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้อง และฝึกทักษะการวิเคราะห์ แก้ปัญหาและตัดสินใจสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวัน